A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
ORGANIC AGRICULTURE


Bedrijfsontwikkeling 

Met regelmaat bezoekt AGRORGANIC diverse landen die mogelijkheden bieden en interessant zijn voor de ontwikkeling van duurzame land-en tuinbouwbedrijven. Landen die door een geografische ligging zeer geschikt zijn voor de productie van bepaalde gewassen, maar die om diverse redenen geen aansluiting vinden bij de (internationale) markten. Een gebrekkige bedrijfsvoering, slechte infrastructuur, verloren gegane kennis, en/of politieke kwesties zijn voorbeelden van redenen waardoor producten niet meer geteeld worden op de plaats waar dat het beste kan. De ervaring leert dat deze "verkenningsfase" erg belangrijk is, evenals een grondige verdieping in de geschiedenis en de cultuur van een land. Nauwe banden zijn er zo ontstaan in diverse Centraal- en Zuid Europese landen. Bedrijfsbezoeken zijn vervolgens een wezenlijk onderdeel van onze werkzaamheden. Mogelijke partners in zaken worden op locatie bezocht, waarna onderzocht wordt of de bedrijfsfilosofie van deze ondernemingen overeenkomt met die van AGRORGANIC Aansluitend wordt een bestendige relatie opgebouwd met als doel het gezamenlijk produceren (bij voorkeur in een joint venture of coöperatief verband) van hoogwaardige, organisch geproduceerde voedingsmiddelen. Transitie

AGRORGANIC begeleidt agrarische ondernemingen in de transitie van een regulier/conventioneel naar een duurzaam, organisch productiesysteem. Een productiesysteem wat een gezonde relatie aangaat met ons leefmilieu en de biodiversiteit vergroot. Voedsel, maar ook alle reststromen die bij de productie van voedsel komen kijken, moeten daarom weer onderdeel uit gaan maken van een circulair systeem.  Met respect voor het verleden, de gewoonten en de voorhanden zijnde middelen wordt een transitieplan gemaakt wat aansluit op de lokale en/of internationale markten. Veel Europese landen met oude landbouwtradities hebben een enorm potentieel aan mooie, inheemse land-en tuinbouwproducten die van oorsprong ook duurzaam en in een organisch, circulair landbouwsysteem geproduceerd werden. Door de intrede van "moderne hulpmiddelen" als kunstmest en pesticiden is er veel authenticiteit in smaak en kwaliteit verloren gegaan, en is de negatieve invloed op onze volksgezondheid groot. Daarnaast is de productie van kunstmest te veel afhankelijk van fossiele brandstoffen en vergroot het de CO2 afdruk. AGRORGANIC biedt oplossingen voor een transitie zonder het economische aspect uit het oog te verliezen.Mestveredeling en Emissiereductie 

AGRORGANIC levert graag een bijdrage aan de vermindering van de uitstoot aan schadelijke gassen en CO2 in de veehouderij. Door de inzet van BIPLANTOL worden uit de mest vrijkomende gassen als ammoniak en zwavelwaterstof, maar ook CO2 voor een groot gedeelte gebonden. Ammoniak wordt, na gebonden te zijn, als opneembare Stikstof aan de bodem aangeboden en vervolgens gedoceerd voor de plant beschikbaar gesteld. De bodem wordt eerst gevoed, en vervolgens pas de plant. Deze "slow release" is essentieel en zorgt, in tegenstelling tot kunstmest, voor een natuurlijke wijze van voeding waarbij het organische, circulaire karakter in de veehouderij bewaard blijft.  CO2 wordt als onmisbaar element voor de plant eveneens in de bodem vastgelegd en omgezet in zuurstof. Door de inzet van BIPLANTOL wordt mest weer een waardevol product.                                                                         

   


Educatie

AGRORGANIC verzorgt op verzoek lezingen over voedselproductie/landbouw-productiesystemen in relatie tot gezondheidsvraagstukken. Tijdens de "groene revolutie" in de tweede helft van de vorige eeuw is het landbouwproductiesysteem sterk veranderd. Voor het realiseren van een hogere voedselproductie, en om te voldoen aan de vraag naar meer toegankelijk en niet seizoensgebonden voedsel, is er steeds meer gebruik gemaakt van kunstmeststoffen, ziekten-bestrijdingsmiddelen als pesticiden en insecticiden en van voedingsadditieven. De invloed van deze middelen op de volksgezondheid en op het leefmilieu zijn echter onmiskenbaar en niet meer te negeren. Veel hedendaagse gezondheidsproblemen zijn dan ook toe te schrijven aan de manier waarop voedsel geproduceerd, bewerkt en verwerkt wordt. Tijdens de lezingen wordt verband gelegd tussen voedselproductie, symptoomontwikkeling, ziekte/gezondheid en omgevingsfactoren. Info:dim@agrorganic.eu