A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
O  R  G  A  N  I  C    A  G  R  I  C  U  L  T  U  R  E

Activiteiten


Landbouw Bedrijfsontwikkeling 

Met regelmaat bezoekt AGRORGANIC landen die mogelijkheden bieden voor de ontwikkeling van duurzame land-en tuinbouwbedrijven. Landen die door een geografische ligging zeer geschikt zijn voor de productie van bepaalde gewassen, maar die om diverse redenen geen aansluiting vinden bij (internationale) markten. Een gebrekkige bedrijfsvoering, een verouderde infrastructuur, verloren gegane kennis, of politieke kwesties zijn voorbeelden van redenen waardoor producten niet meer geteeld worden op de plaats waar dat van origine het meest geschikt is. De ervaring leert dat deze kennismakings- en verkenningsfase erg belangrijk is, evenals een grondige verdieping in de geschiedenis en de cultuur van een land. Nauwe banden zijn er zo ontstaan met partners in diverse Centraal- en Zuid Europese landen. Individuele bedrijfsbezoeken zijn vervolgens een wezenlijk onderdeel van onze werkzaamheden. Mogelijke partners in zaken worden bezocht, waarna onderzocht wordt of de bedrijfsfilosofie van deze ondernemingen overeenkomt met die van AGRORGANIC. Aansluitend wordt een bestendige relatie opgebouwd met als doel het gezamenlijk produceren (bij voorkeur in joint venture of coöperatief verband) van hoogwaardige, organisch geproduceerde voedingsmiddelen c.q. levensmiddelen. AGRORGANIC heeft de contacten om duurzame, organische producten een weg te laten vinden naar de retail.Landbouw en Zonne-energie

De landbouw begeeft zich altijd al in de zonne-energiesector. Planten gebruiken namelijk zon om koolhydraten , vetten en eiwitten te produceren. Ook de veeteelt gebruikt de in planten opgeslagen zonne-energie om, naast het gebruik voor de dierlijke stofwisseling, vlees te produceren. Éénjarige gewassen worden meestal gebruikt voor de productie van diervoeding, en deze gewassen hebben volop zon nodig. Gewassen als mais, soja etc. gedijen dan ook het beste op grote, vlakke percelen die blootgesteld worden aan veel zonlicht.  Echter, voor de productie van meerjarige gewassen is half-schaduw of volledige schaduw vaak voldoende. Niet iedere voedsel-producerend gewas heeft immers dezelfde intensiteit aan licht nodig. De natuur is erop ingesteld om meerjarige gewassen zoals deze vroeger in een natuurlijke omgeving voorkwamen, allemaal van voldoende zonlicht te voorzien. De komst van zonneparken beperkt de teelt van éénjarige gewassen, maar biedt kansen voor de ontwikkeling van meerjarige gewassen met een hoge voedingswaarde, bestemd voor directe menselijke consumptie. Zowel in de huidige energietransitie als in de transitie op landbouwgebied streven we naar een onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Door zonneparken te combineren met landbouw creëren we een schone vorm van energie én produceren we meer hoogwaardige voeding. Transitie naar duurzaam, organisch

AGRORGANIC begeleidt agrarische ondernemingen in de transitie van een conventioneel naar een organisch productiesysteem. Een productiesysteem wat duurzaam is, de biodiversiteit vergroot, en wat een ecologisch evenwicht met de natuur nastreeft. Voedsel, maar ook alle reststromen die bij de productie van voedsel vrijkomen, gaan in de toekomst weer meer en meer onderdeel uitmaken van een circulair systeem. Met respect voor het verleden, de gewoonten, en de voorhanden zijnde middelen wordt een transitieplan gemaakt wat aansluit op de lokale en/of internationale markten. Veel Europese landen met oude landbouwtradities hebben namelijk een groot potentieel aan mooie, inheemse land-en tuinbouwproducten. Producten die van oorsprong duurzaam en in een organisch, circulair landbouwsysteem geproduceerd werden. Door de intrede van moderne "hulpmiddelen" als kunstmest en pesticiden is er veel authenticiteit in smaak en kwaliteit verloren gegaan. Er ontstaat een groeiend bewustzijn dat de oorspronkelijk wijze van voedselproductie weliswaar niet de kwantiteit bracht die men wenste, maar wel de kwaliteit. De herwaardering van inheemse producten en het besef van een relatie tussen voeding en gezondheid geeft een organisch, circulair productiesysteem een goede, bestendige toekomst  AGRORGANIC biedt oplossingen voor de transitie naar een meer duurzaam productiemodel.

 


Mestveredeling en Emissiereductie 

AGRORGANIC levert graag een bijdrage aan de vermindering van de uitstoot aan schadelijke gassen en CO2 in de veehouderij. Door de inzet van BIPLANTOL, een preparaat op micro-biologische basis, worden uit de mest vrijkomende gassen als ammoniak en zwavelwaterstof, maar ook CO2 voor een groot gedeelte gebonden. Ammoniak wordt via de mest vervolgens als opneembare Stikstof aan de bodem aangeboden en  voor de plant beschikbaar gesteld. De bodem wordt eerst gevoed, en vervolgens pas de plant. Deze "slow release" is essentieel en zorgt voor een natuurlijke wijze van voeding voor de plant, waarbij het organische, circulaire karakter in de landbouw bewaard blijft. Planten ontwikkelen een hogere resistentie tegen ziekten en plagen, en bevatten meer voedingswaarde. De gebonden CO2 wordt als onmisbaar element voor de plant eveneens in de bodem vastgelegd en omgezet in zuurstof. Door de inzet van BIPLANTOL wordt mest weer een waardevol product en kan het gebruik van kunstmest sterk verminderd worden.                                      

 


Educatie

AGRORGANIC verzorgt lezingen over voedselproductie in relatie tot gezondheidsvraagstukken. In de huidige tijd wordt deze relatie gelukkig weer onderkend, en worden mensen zich steeds meer bewust van de waarde van gezonde, verantwoord geproduceerde voeding. Landbouw wordt, ook in de steden, langzaam aan weer een bekend onderdeel van het dagelijkse leven. maar men wordt kritischer ten aanzien van huidige productiemethoden. Tijdens de "groene revolutie" in de tweede helft van de vorige eeuw is het landbouwproductiesysteem sterk veranderd. Voor het realiseren van een hogere voedselproductie, en om te voldoen aan de vraag naar meer toegankelijk en niet seizoensgebonden voedsel, is er steeds meer gebruik gemaakt van kunstmeststoffen, ziekten-bestrijdingsmiddelen en van voedingsadditieven. Hoewel er in ons land voedselzekerheid en schijnbare  voedselveiligheid is gecreëerd, kunnen we er niet onderuit dat deze hulpmiddelen de landbouw op langere termijn niet ten goede zijn gekomen, en dat deze een negatief effect hebben op de volksgezondheid en op het milieu. Veel hedendaagse gezondheidsproblematiek is dan ook toe te schrijven aan de manier waarop voedsel geproduceerd, bewerkt en verwerkt wordt. Tijdens de lezingen wordt verband gelegd tussen voedselproductie, symptoomontwikkeling, ziekte/gezondheid en omgevingsfactoren. Info:dim@agrorganic.eu