A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
 

 Home 


AGRORGANIC is binnen de agriculturele sector actief op het gebied van: Ontwikkeling, Procesbegeleiding, Educatie en Opinievorming.


De agrarische sector staat aan de vooravond van een transitie waarbij, na een decennialange periode van hoog productieve en efficiënte landbouw, een nieuw evenwicht gezocht wordt tussen economie en ecologie. Reguliere of "gangbare" productiewijzen lopen tegen de grenzen van het toelaatbare aan en laten teveel sporen na op ons leefmilieu. Sporen die vervolgens ook een weerslag hebben op de volksgezondheid. De sector zal daarom in de decennia die voor ons liggen noodgedwongen hervormd worden, en er zal een heroriëntatie plaatsvinden wat betreft de houdbaarheid van diverse landbouw-productiesystemen. Zowel dierlijke-als plantaardige productie zullen in de toekomst, ondanks die hoge productiviteit en efficiëntie, vooral in absolute zin het leefmilieu minder moeten gaan belasten.

Om deze transitie vorm te geven kunnen we soms de schaalgrootte beperken, innovatieve of her-ontdekte productiewijzen en/of technologieën de ruimte geven, maar moeten we vooral weer meer in circulariteit en samenhang (biologie) gaan denken. Nieuwe technologieën zullen het verlies aan efficiëntie en schaalgrootte wellicht voor een deel kunnen compenseren, maar technologie zal in de agricultuur altijd ondergeschikt blijven aan biologie en ecologie. Dit omdat de landbouw als bedrijfstak daar eenvoudigweg afhankelijk van is in haar voortbestaan. Zonder een gezond ecologisch evenwicht is landbouw op langere termijn überhaupt niet meer mogelijk, en het is ironisch dat een sector die het meest dicht bij de natuur staat, deze tegelijkertijd ook zo weet te belasten. 

Uiteraard blijft landbouw altijd een ingreep van de mens in de natuur, en worden er concessies gedaan om voedsel te produceren. Het is echter ook aan dezelfde mens om de schade voor onze leefomgeving te beperken. Hoewel landbouw niet als enige verantwoordelijk is voor de belasting van ons leefmilieu, wordt het momenteel als eerste offer gebracht om deze belasting te verminderen. Dat is moeilijk te verteren, vooral omdat de huidige landbouwproductie ruim een halve eeuw lang fors opgestuwd is door de toenemende vraag naar goedkoop, toegankelijk en veilig voedsel. De omslag die nu van de sector gevraagd wordt zal daarom geleidelijk gemaakt moeten worden, waarbij ook de consument en de politiek verantwoordelijkheid zal moeten nemen. EU-Landbouwsubsidies worden nu nog steeds gebruikt om schaalvergroting te stimuleren en houden daarmee het huidige systeem, inclusief de bijbehorende milieubelasting, in stand. Een nieuw evenwicht tussen economie en ecologie (waarbij die eerste niet zonder die laatste kan existeren) kan daarom alleen ontstaan wanneer de consument langs politieke weg kiest voor een andere verdeling van middelen. Praktisch gezien vraagt moderne, toekomstbestendige landbouw vooral om een herwaardering van biologische processen waarbij samenhang, het herstellen van het leefmilieu, en het effect van productiemethoden op de volksgezondheid als uitgangspunt genomen worden.   

In deze landbouwtransitie kunt u een beroep op mij doen. Dat kan betrekking hebben op het gebied van bedrijfsontwikkeling, procesbegeleiding, educatie of beleidsvorming. Wanneer u na het bekijken van deze web-site geïnteresseerd bent geraakt en in contact wilt komen, zie ik uw bericht graag tegemoet. Dat kan via het email-adres dim@agrorganic.eu. Bellen kan ook met +31 (0) 6 200 433 65. 

Met vriendelijke groet,

Dim Boonstoppel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Map