A  G  R  O  R  G  A  N  I  C
 

 Home 

AGRORGANIC is binnen de agriculturele sector actief op het gebied van: Bedrijfsontwikkeling, Procesbegeleiding, Educatie en Opinievorming.

De agrarische sector staat aan de vooravond van een transitie . Een transitie of verandering waarin - na een decennialange periode van hoog productieve en efficiënte landbouw- een nieuw evenwicht gezocht wordt tussen economie en ecologie. Die gangbare, hoogproductieve productiemethoden lopen tegen grenzen van het toelaatbare aan, en laten teveel sporen na op ons leefmilieu. Sporen die vervolgens ook een weerslag hebben op de volksgezondheid. De sector zal daarom in de decennia die voor ons liggen noodgedwongen hervormd worden, en er zal een heroriëntatie plaatsvinden wat betreft de "houdbaarheid" van diverse landbouw-productiesystemen. Zowel dierlijke-als plantaardige productie zullen in de toekomst, ondanks die efficiëntie, vooral in absolute zin het leefmilieu minder moeten belasten. 

Om deze transitie vorm te geven kunnen we de schaalgrootte beperken, innovatieve of her-ontdekte productiewijzen en/of technologieën toepassen, maar zullen we vooral weer meer in circulariteit en samenhang (biologie) moeten denken. Nieuwe technologieën zullen het verlies aan efficiëntie en schaalgrootte wellicht voor een gedeelte kunnen compenseren, maar technologie zal in de agricultuur altijd ondergeschikt blijven aan biologie en ecologie. Dit omdat landbouw als bedrijfstak eenvoudigweg bestaat uit biologische processen en daarvan afhankelijk is in haar voortbestaan. Het is van oorsprong een circulaire, en geen lineaire bedrijfstak die zonder een gezond ecologisch evenwicht überhaupt niet toekomstbestendig is. Ironisch is het dan ook dat een sector die het meest dicht bij de natuur staat deze -vaak onbedoeld- ook zo weet te belasten. 

Uiteraard blijft landbouw altijd een ingreep van de mens in de natuur, en worden er concessies gedaan om voedsel te produceren. Hoewel de sector niet als enige verantwoordelijk is voor de belasting van ons leefmilieu, wordt deze momenteel als eerste offer gebracht om deze belasting te verminderen. Dat is uiteraard moeilijk te verteren, vooral omdat de huidige landbouwproductie ruim een halve eeuw lang fors opgestuwd is door een toenemende vraag naar betaalbaar, toegankelijk en veilig voedsel. De omslag die nu van de sector gevraagd wordt zal daarom geleidelijk gemaakt moeten worden, waarbij ook de consument en de politiek verantwoordelijkheid zal moeten nemen. EU-Landbouwsubsidies worden nog steeds voornamelijk gebruikt om schaalvergroting te stimuleren, en houden daarmee het huidige systeem -inclusief de bijbehorende milieubelasting- in stand. Een nieuw evenwicht tussen economie en ecologie kan daarom pas ontstaan wanneer de burger -en tevens consument- langs politieke weg kiest voor een meer evenwichtige verdeling van deze landbouw-subsidies. Kortom, de situatie vraagt om een systeemverandering.  

Praktisch gezien vraagt moderne, toekomstbestendige landbouw vooral om een herwaardering van eerder genoemde biologische processen waarbij samenhang, het herstellen van het leefmilieu, en het effect van de productiemethoden op de volksgezondheid als uitgangspunt genomen worden. De wijze van productie zal wellicht niet meer alleen voorbehouden zijn aan de agrarische sector, maar zal bijvoorbeeld in samenspraak met de medische sector vorm moeten krijgen. Omgekeerd kan een duurzaam, gezond agrarisch productiesysteem de volksgezondheid indirect een dienst bewijzen, onder andere bij het voorkomen van welvaartsziekten. Zo wordt een uitspraak van 2300 jaar geleden door de Griekse arts Hyppocrates weer actueel: Laat uw voeding uw medicijn zijn, en uw medicijn uw voeding...       

In deze veelomvattende transitie kunt u, vooral op het snijvlak van landbouw en volksgezondheid een beroep op mij doen. Dat kan betrekking hebben op het gebied van bedrijfsontwikkeling, procesbegeleiding, educatie of beleidsvorming. Wanneer u na het bekijken van deze web-site geïnteresseerd bent geraakt en in contact wilt komen, zie ik uw bericht graag tegemoet. Dat kan via het email-adres: dim@agrorganic.eu. Bellen kan ook met +31 (0) 6 200 433 65. 

Ik zie uw bericht graag tegemoet! 


Met vriendelijke groet,

Dim Boonstoppel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mailen
Bellen
Map